Badania Akredytowane

Zakres wykonywanych badań akredytowanych:

 1. Mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne, ryby i przetwory rybne.
 2. Materiał biologiczny pochodzący od zwierząt.
 3. Próbki z pierwotnego etapu produkcji.
 4. Środki żywienia zwierząt.
 5. Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością w tym wycinki, wymazy z tusz zwierząt rzeźnych.

Szczegółowe informacje KLIKNIJ

 

Zasady współracy w zakresie badań akredytowanych.

 1. Termin wykonania badania zależy od zastosowanej metody badawczej.
 2. Sprawozdanie z badania jest wystawiane w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia badania.
 3. Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi w ciągu 14 dni od  daty otrzymania sprawozdania.
 4. Zleceniodawca ma prawo uczestniczyć w badaniach jako obserwator w wyznaczonych obszarach i etapach., jeśli wykonawca jest w stanie zapewnić zachowanie bezpieczeństwa i poufności badań zleconych przez innych klientów.
 5. Dla metod akredytowanych laboratorium zidentyfikowało i nadzoruje źródła niepewności.
 6. Cena badania zgodna z obowiązującym cennikiem. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z cennikiem oraz stosowanymi metodami badawczymi.
 7. Informujemy, że w przypadkach szczególnych, określonych w obowiązujących przepisach prawa wykonawca ma obowiązek przesłania kopii sprawozdań do Inspekcji Weterynaryjnej.
 8. W razie konieczności rozszerzenia zakresu przeprowadzonych badań Zlecający zgadza się na ich wykonanie i pokrycie kosztów z tym związanych bez osobnego zlecenia.
 9. Płatność z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie uregulowana po otrzymaniu sprawozdania z badań i faktury VAT lub paragonu.